راهنما:
براي ورود به اخر اسم خود يک عدد اضافه کنيد مثلا علی 33
آنلاين 45 نفر
اسم شما:
جنسيت:

1- ورود با اسامي غير اخلاقي و نظير ايکس و غيره اخراج

2-هر گونه تبلیغ روم های دیگر و ورود با اسامي سياسي و بحث سياسي اخراج